No2434女神糯美子Mini医生白大褂主题露黑色内衣透视内裤惹火诱惑写真27P糯美子Mini秀人网

No2434女神糯美子Mini医生白大褂主题露黑色内衣透视内裤惹火诱惑写真27P糯美子Mini秀人网

在于脉,则血凝而不流。受妊之后,宜令镇静,则血气安和。

水一钟,姜三片,煎八分,食远服。谷气下流,而必归之肾与膀胱者,亦土乘水义。

 <目录>卷六\三消脉证第五十五金匮猪苓汤治发热,渴欲饮水,小便不利。 以上诸痛,若脉见细迟,是气减舒徐,厥邪衰退之象,理应从吉。

茯神汤治心痹,神思昏塞,四肢不利,胸中烦闷,时复恐悸。搏于风,则上为眩。

如热,加黄芩、薄荷叶各一钱。二脏已败,自无生理。

 仰卧,此药只在心头。 每服十五丸至二十丸,空心温酒下。

Leave a Reply